عمومی

تست سرعت ساکشن AA5002 بر روی روغن هیدرولیک

در این ویدیو تست از دستگاه ساکشن AA5002 گرفته می شود که روغن به یک مخزن دیگر انتقال داده و سرعت انتقال را مشاهده می کنیم.

روغنی که  در این ویدیو انتقال داده می شود روغن سوخته سرد می باشد که طبق نکته هرچه روغن داغ تر باشد سرعت انتقال بالاتر می رود.

این دستگاه 10 لیتر روغن را به مدت 1 دقیقه و 30 ثانیه به مخزن دیگر انتقال می دهد که البته روغن منتقل شده سرد می باشد که اگر مثال گازوئیل بود این عمل سریعتر انجام می شد.

جستجو تماس
چت ورود