عمومی

خبرنامه برق خودرو درجه 2

یکی از مطالب مهم در سرفصل تمام رشته های صنعتی ، فلز کاری و آشنایی با ابزار آلات است که مباحث ابزار شناسی و خصوصیات تخصصی ابزار آلات خدمت کارآموزان آموزش داده شد. و ضرورت شناخت ابزارهای عمومی ، اختصاصی و مخصوص مطرح شد. چرا که امروزه  کلی از مهارت  یک صنعت کار یا فنی کار را انتخاب درست ابزار و استفاده درست از ابزار تشکیل می دهد که به کار سهولت و سلامت می بخشد.

جستجو تماس
چت ورود